OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UNIFREEZE sp. z o.o. z siedzibą w Miesiączkowie, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno, KRS Nr 0000058202, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł, REGON 870508779, NIP 8740003979

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane, które udostępnili Nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO tylko i wyłącznie w celu realizacji celu powierzenia, w szczególności wykonywania przez nas obowiązków umownych.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Wdrożone przez Nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny ztymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jestto niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przedniedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych

osobowych. Dotyczy to np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi doradcze, usługi spedycyjne i transportowe, usługi pocztowe i kurierskie.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane te mogą być przekazane do kontrahenta mającego siedzibę w innym kraju jeśli wykonuje Pan(-i) lub Pana(-i) pracodawca czynności na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w tym kraju.

VIII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo: dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023r.

realizacja strony www: Rock The Web